Povinná osoba

Povinná osoba je definována jako právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí definované oleje na trh.

Jinými slovy, jedná se o první osobu distribuující oleje v ČR, která oleje vyrábí, přeshraničně přepravuje do ČR nebo dováží ze třetích zemí (celní deklarant v případě dovozů z USA, Číny ad.), v případě dovozu funkčních celků (např. vozidla) pak o importéra těchto celků do ČR (Pokud je výrobek součástí funkčního celku, považuje se za povinnou osobu k jeho zpětnému odběru výrobce výrobku nebo dovozce funkčního celku.). Pokud oleje osoba odebírá od českého subjektu, měl by pro daný olej zajistit povinnosti její dodavatel.

Zákon v současnosti taxativně nestanovuje způsob plnění povinností.