29.12.2016 Vážení obchodní partneři, děkujeme za projevenou důvěru v naše služby, vzájemnou spolupráci a Vaši přízeň. Do nového roku nám dovolte popřát hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.Ing. David Hrabina - GREEN Solution s.r.o.

25.05.2016 Vybrané ukazatele odpadového hospodářství v oblasti olejů a pneumatik do roku 2014 - odkaz: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vybrane_ukazatele_odpadoveho_hospodarstvi/$FILE/OODP-vyhodnoceni_2002-2014_pneumatiky_oleje-20150408.pdf, ZDROJ: MŽP ČR

16.12.2015 Vážení obchodní partneři, děkujeme za projevenou důvěru v naše služby, vzájemnou spolupráci a Vaši přízeň. Do nového roku nám dovolte popřát hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů..Ing. David Hrabina - GREEN Solution s.r.o.

14.9.2015 Dne 10. 9. 2015 vyšla ve sbírce odpadová euronovela č. 223/2015 Sb. Technická odpadová novela, tedy zákon č. 223/2015 Sb., uvádí do souladu evropskou a českou legislativu v oblasti odpadů. Kromě nápravy transpozice a přenosu nových předpisů EU jako např. novely směrnice o bateriích a akumulátorech, nařízení o pravidlech pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů, nařízení o recyklaci lodí, novely nařízení o přepravě odpadů nebo nařízením upravujícím směrnici o odpadech ve vymezení nebezpečných vlastností odpadů, zavádí i další zásadní úpravy. Zpětný odběr se nově nebude vztahovat na minerální oleje.

18.06.2015 Spuštěna veřejná konzultace k oběhovému hospodářství. Dne 28. 5. 2015 spustila Evropská komise veřejnou konzultaci k oběhovému hospodářství. Nová strategie by měla dle EK transformovat Evropu na ekonomiku s větší konkurenceschopností a vyšší efektivitou využití zdrojů. Strategie by měla pokrývat více sektorů napříč celým životním cyklem výrobků. Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách Evropské Komise: http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm Možnost zaslání připomínek ze strany široké veřejnosti včetně podnikatelského sektoru je do 20. 8. 2015.

17.06.2015 Infringementová novela ve 2. čtení. Dne 16. 6. 2015 projednala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ve druhém čtení infringementovou novelu zákona o odpadech (poslanecký tisk č. 409).

19.05.2015 Dne 13. 5. 2015 schválila vláda věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností.

06.04.2015 Slovenský Parlament schválil nový zákon o odpadech. Cílem nového zákona je přiblížit Slovensko k směrnicím a standardům Evropské unie. Na přípravě nového zákona se podíleli nejvýznamnější subjekty odpadového hospodářství, sdružení, průmyslové svazy, samospráva, aj. Zákon o odpadech zavádí např. tzv. rozšířenou odpovědnost výrobce a dovozce za výrobek až po jeho zpracování, dále pak zrušení Recyklačního fondu a mnoho dalších změn. Zákon po podpisu prezidenta SR nabyde účinnosti od 1/1/2016.

23.02.2015 Dne 23. února 2015 je na programu schůze vlády České republiky mj. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tzv. „infringementovou novelu“ zákona o odpadech, která převážně řeší výtky Evropské komise v oblasti nesprávné transpozic vybraných evropských směrnic. Pokud jde o oblast zpětného odběru, obsahuje novela zákona zásadní změnu týkající se vyjmutí olejů z okruhu komodit pokrytých rozšířenou odpovědností výrobce. Účinnost zákona (majority ustanovení) od 1. března 2015 je nereálná, lze očekávat posun termínu nejpozději během následného projednávání v Parlamentu České republiky.

9.02.2015 Ve dnech 6. února a 9. února 2015 byly vládě předloženy věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností a věcný záměr zákona o odpadech. Hlavní rozpory z hlediska věcného záměru zákona o odpadech, které se nepodařilo vyřešit během mezirezortního připomínkového řízení, jsou v oblasti zákazu mobilních zařízení ke sběru odpadů (MPO), oblasti statistiky (ČSÚ) a u zákazu výkupu kovů od fyzických osob (SMO ČR). Návrh věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností je do vlády předkládán bez rozporu s obligatorními připomínkovými místy (Pozn.: předpoklad nabytí účinnosti zákonů v březnu 2016).

23.12.2014 Vážení obchodní partneři, dovolte mi poděkovat za dosavadní spolupráci a popřát šťastné Vánoce a úspěšný nový rok! V roce 2015 se budeme těšit na další vzájemnou spolupráci.Ing. David Hrabina - GREEN Solution s.r.o.

1.12.2014 Spuštění nové verze ISPOP k ohlašování v roce 2015 - Dne 1. 12. 2014 byla spuštěna nová verze systému ISPOP. Během odstávky došlo k úspěšnému nasazení nové verze aplikace ISPOP, která díky výrazným grafickým změnám nabídne uživatelům příjemnější prostředí nejen v oblasti stažení formuláře, ale napříč celou aplikací. Pokyny a často kladené dotazy naleznete na www.ispop.cz.